سال انتشار

 • 1.

  1972

  تعداد مقالات : 13
 • 2.

  1974

  تعداد مقالات : 15
 • 3.

  1975

  تعداد مقالات : 7
 • 4.

  1976

  تعداد مقالات : 3
 • 5.

  1977

  تعداد مقالات : 10
 • 6.

  1978

  تعداد مقالات : 4
 • 7.

  1979

  تعداد مقالات : 11
 • 8.

  1980

  تعداد مقالات : 9
 • 9.

  1981

  تعداد مقالات : 6
 • 10.

  1982

  تعداد مقالات : 24
 • 11.

  1983

  تعداد مقالات : 85
 • 12.

  1984

  تعداد مقالات : 35
 • 13.

  1985

  تعداد مقالات : 24
 • 14.

  1986

  تعداد مقالات : 49
 • 15.

  1987

  تعداد مقالات : 38
 • 16.

  1988

  تعداد مقالات : 107
 • 17.

  1989

  تعداد مقالات : 53
 • 18.

  1990

  تعداد مقالات : 52
 • 19.

  1991

  تعداد مقالات : 241
 • 20.

  1992

  تعداد مقالات : 84
 • 21.

  1993

  تعداد مقالات : 115
 • 22.

  1994

  تعداد مقالات : 137
 • 23.

  1995

  تعداد مقالات : 174
 • 24.

  1996

  تعداد مقالات : 157
 • 25.

  1997

  تعداد مقالات : 117
 • 26.

  1998

  تعداد مقالات : 108
 • 27.

  1999

  تعداد مقالات : 220
 • 28.

  2000

  تعداد مقالات : 93
 • 29.

  2001

  تعداد مقالات : 42
 • 30.

  2002

  تعداد مقالات : 68
 • 31.

  2003

  تعداد مقالات : 38
 • 32.

  2004

  تعداد مقالات : 25
 • 33.

  2006

  تعداد مقالات : 18
 • 34.

  2007

  تعداد مقالات : 21
 • 35.

  2008

  تعداد مقالات : 170
 • 36.

  2009

  تعداد مقالات : 174
 • 37.

  2010

  تعداد مقالات : 295
 • 38.

  2011

  تعداد مقالات : 2015
 • 39.

  2012

  تعداد مقالات : 3480
 • 40.

  2013

  تعداد مقالات : 4049
 • 41.

  2014

  تعداد مقالات : 3270
 • 42.

  2015

  تعداد مقالات : 756
 • 43.

  2016

  تعداد مقالات : 456
 • 44.

  2017

  تعداد مقالات : 158